Mục Lục

March 07, 2023 - Bởi Admin

I. GIỚI THIỆU
Sinh viên học cách phân tích, thảo luận và đánh giá các hoạt động kinh doanh ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Khóa học bao gồm một loạt các tổ chức từ tất cả các lĩnh vực, cũng như bối cảnh văn hóa xã hội và kinh tế mà các tổ chức đó hoạt động.

II. DANH SÁCH CHƯƠNG

Chương 1: Tổ chức và môi trường doanh nghiệp

Chương 2: Quản lý nguồn nhân lực

Chương 3: Tài chính và kế toán

Chương 4: Marketing

Chương 5: Quản lý vận hành

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. khuyến khích một cái nhìn toàn diện về thế giới kinh doanh

2. trao quyền cho học sinh suy nghĩ chín chắn và có chiến lược về hành vi của cá nhân và tổ chức

3. thúc đẩy tầm quan trọng của việc khám phá các vấn đề kinh doanh từ các quan điểm văn hóa khác nhau

4. cho phép học sinh đánh giá cao bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi trong bối cảnh địa phương, khu vực và toàn cầu
5. thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các yếu tố môi trường, xã hội và đạo đức trong hành động của các cá nhân và tổ chức
6. phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của đổi mới trong môi trường kinh doanh.

IV. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Phần 1: Đề thi gồm 1 tình huống cho trước và học sinh được yêu cầu trả lời các câu hỏi dựa trên những dữ kiện từ tình huống đề ra
Phần 2: Thí sinh hoàn thành 4 câu hỏi theo từng TH khác nhau để đánh giá khả năng vận dụng và nền tảng kiến thức.